Mød os her facebook

Generalforsamling: Fredag den 28. august  2020 kl. 19.30 på Hjelmgade 5

 1. Valg af stemmetællere og dirigent

Dirigent: Helle Tønnesen, stemmetællere: Ole Ørsted og Lis Simonsen

 1. Dirigentens udpegning af protokolfører

Protokolfører: Erna Pedersen

 1. Formandens beretning

Beretningen godkendt uden spørgsmål:

Der var 14 udlejninger, 8 egne arrangementer, 1 kursus. Mad din tarm vil elske, 1 yogahold ugentligt, reklamefolder udarbejdet, Akut 112 gruppe, udvendig istandsættelse af bygningen med 50% tilskud fra Vordingborg Kommune.

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v/kassereren

Regnskab gennemgået af kassereren. Ardis besvarede 2 spørgsmål: om udgiften til hjemmeside og indtægt ved Rasmus Lyberth-koncerten. Godkendt.

 1. Beretning og regnskab til debat og godkendelse. Se punkt 3 og 5
 2. Indkomne forslag:

Forslag modtaget fra Finn Nielsen, Hjelm Kobbel. Han var til stede og gennemgik forslaget. Det affødte en debat. Konklusionen blev, at man afventer punkt 9 i håb om at få sammensat en bestyrelse.

 1. Orientering om det nye års budget.

Budget 2020 gennemgået og godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret.

Kontingent uændret 200 kr., pensionister 150 kr. for året 2020

 

 1. Valg: a) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

     Lisbeth B. Poulsen – modtager ikke genvalg

     Bo Rasmussen, Hjelmvej 20 valgt

     Peter Stuhr – modtager genvalg - genvalgt

               Peter Fritsch – modtager genvalg - genvalgt

 1. b) 2 supplerende bestyrelsesmedlemmer for 1 år:

               Helle Tønnesen – fratræder

               Anne Hylling, Hjelmvej 20 valgt

               Susanne Brandt – fratræder

               Liselotte Lange, Hjelmgade 4 valgt

 1. c) 1 bilagskontrollør for 2 år

               Erna Pedersen – modtager ikke genvalg

               Finn Nielsen, Hjelm Kobbel 4 valgt

               1 supplerende bilagskontrollør for 1 år

               Bente Lohmann – fratræder

               Rumle Hammerich, Ørebæksvej 1 valgt

               1 bilagskontrollørsuppleant for 2 år

               Finn Nielsen – modtager genvalg (er valgt som bilagskontrollør)

               Ole Wagner, Hjelmgade 12 valgt  

 1. Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages.

Der blev sendt seddel rundt med mulighed for at melde sig til at hjælpe med aktiviteter     i og omkring forsamlingshuset.

 

Godkendt og underskrevet af dirigenten Helle Tønnesen, underskrevet af protokolfører Erna Pedersen.

 

Referatet er renskrevet af undertegnede. Den håndskrevne original findes i foreningens mappe.

En opklarende tilføjelse:

Suppleanten for bestyrelsen, Peter Surland, Hjelmvej 35, er ikke på valg i år og er derfor fungerende suppleant.

Foreningens kasserer, Ardis Hansen Naur, som ikke er/var i bestyrelsen, fratræder i forbindelse med denne generalforsamling.

                                                                                         Lisbeth B. Poulsen