Mød os her facebook

Beslutningsprotokol fra Generalforsamling i Hjelmhuset

d. 6. Marts 2022 kl. 12:00. Generalforsamlingen sluttede 13:50

Dagsorden

1.                   Valg af stemmetællere og dirigent

2.                   Dirigentens udpegning af protokolfører

3.                   Formandens beretning

4.                   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v/kassereren

5.                   Beretning og regnskab til debat og godkendelse. Se punkt 3 og 5

6.         Vedtægts ændringer. Se forslag i vedhæftede. Det der er streget ud foreslås slettet og det grønne som ny tekst

7.                   Indkomne forslag:

 

8.                   Orientering om det nye års budget.

9.                   Fastsættelse af kontingent

10.                 Valg af bestyrelse, kasser, billagskontrollører og suppleanter.

11.                 Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages

Ad. Pkt 1.

Som dirigent blev Helle Mandrup Tønnesen valgt

Som stemmetællere blev Janne Varsted og Ole Vagner valgt

Ad. Pkt. 2

Som protokolfører blev Helle Frey Jensen valgt.

Ad. Pkt. 3

Formanden fremlagde sin beretning som blev godkendt.

Indeholdt i beretningen var bestyrelsens beslutning til udlån af Hjelmhuset til husets medlemmer. Hjelmhuset – sådan bruger du huset er vedhæftet som bilag til denne protokol

Ad. Pkt. 4

Hjemhusets kasserer fremlagde årets regnskab som blev godkendt.

Ad. Pkt. 5

Både formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt i forbindelse med fremlæggelse.

Ad. Pkt. 6.

Fremsendte vedtægtsændringer blev diskuteret. De vedtagne vedtægter er bilag til denne protokol.

Ad. Pkt. 7.

Der var fremsendt et forslag om ændret dato for afholdelse af ordinær generalforsamling. Forslaget blev trukket tilbage.

Ad. Pkt. 8

Kassereren gennemgik budgettet for 2022. Dette blev taget til efterretning.

Ad. Pkt. 9

Det blev vedtaget, at kontingentet fra 2022 er 250,00 pr. voksen pr. husstand for medlemskab af Hjelmhuset.

Ad. Pkt 10.

Efter valg til bestyrelsen mm ser bestyrelsen mm ud som nedenstående:

Formand Lise Lotte Lange                                            

Bestyrelsesmedlem Ole Wagner                                  

Bestyrelsesmedlem Peter Frisch                                  

Bestyrelsesmedlem Peter Stuhr                                   

Bestyrelsesmedlem Mette Ørum                                 

Suppleant Jørgen Clausen                                                 

Kasserer Hugo Frey Jensen                                           

Billagskontrollør Finn Nielsen                                                            

Billagskontrollør Rumle Hammerich                            

Supleant for billagskontrollør Janne Varsted               

Ad. Pkt. 11

Det blev bemærket, at gulve bør lakeres, og at polstrede stole ikke bør deponeres i den til tider fugtige kælder.